مدیریت

.مدیریت

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

 

nimadabaghian

bnbn

اثر زیگارنیک
ترمیم توجه
کمترین مقاومت
تردمیل
ethica fading
توجیه تلاش
چند کارگی