.

.

.

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

 

bnbn

nl

دلیل خوب

جنگ چهره‌ی زنانه ندارد
key
choice