مدیریت

.مدیریت

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

 

bnbn

دلیل خوب

جنگ چهره‌ی زنانه ندارد
key