مدیریت

.مدیریت

همه افراد مدیر هستند. اول مدیر خود، سپس افراد دیگر.

 

bnbn

نیما دباغیان

دلیل خوب

professional-ethics
ماده عشق
compound-effect
lead management