خلاصه کتاب

در این قسمت خلاصه کتاب‌های مختلف قرار داده خواهد شد و در صورتی که هر شخصی تمایل داشته باشد، می‌‌تواند خلاصه کتاب مورد علاقه خود را با نام و مشخصات خود در این قسمت قرار دهد.

switchX
اثر مرکبX
instant mil

خلاصه کتاب حکایت دولت و فرزانگی

/
حکایت دولت و فرزانگی   کتاب حکایت دولت و فرزانگی که نام اصل…