عدم تصمیم گیری
غرقگی
کم گرایی
RAS
هزینه-هدر-‌رفته
BrainX