میلگرام یادگیرنده

چقدر امکان دارد که شما کسی را بکشید؟

professional-ethics

نابرابری،استرس،سلامتی و تحقیقات وایت هال