انتقاد پل پیروزی

نخستین کارگاه انتقاد در مدرسه مطهری برگزار شد

در این کارگاه شرکت کنندگان آموختن که چگونه در برابر انتقادات
واکنش مناسب نشان بدهند و دید متفاوتی نسبت
به این انتقادات داشته باشند.