انتقاد1

نخستین کارگاه انتقاد در مدرسه مطهری برگزار شد

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان آموختند که چگونه در برابر انتقادات
واکنش مناسب نشان بدهند و دید متفاوتی نسبت
به این انتقادات داشته باشند.

این کلاس آموزشی در خرداد ماه۹۷ برگزار شد.